Actueel

 

Annemiek van Outvorst nieuw extern lid rekenkamercommissie

Met ingang van 1 juli 2019 is Annemiek van Outvorst het nieuwe externe lid van de rekenkamercommissie. Zij volgt in deze functie Mieke van der Veer op. Aan wie met ingang van deze datum door de raden van Hillegom en Lisse eervol ontslag is verleend.

 

Rekenkamercommissie doet mee aan onderzoek naar naleving door gemeenten van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap

De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse doet mee aan een onderzoek van de NVRR naar de naleving door gemeenten van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een handicap. Dit onderzoek is in mei gestart. De rekenkamercommissie heeft de raden en colleges via een brief over dit onderzoek geinformeerd.

 

Rekenkamercommissie start onderzoek naar beleid rond starterswoningen in Hillegom en Lisse

De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse is in april 2019 een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het beleid van de gemeenten Hillegom en Lisse met betrekking tot starterswoningen. Lees hier het persbericht.

 

Vacature extern lid rekenkamercommissie Hillegom en Lisse

Vanwege het vertrek van het huidige externe lid zoeken de raden van Hillegom en Lisse een nieuw extern lid voor de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, een extern lid en vier raadsleden. De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Voor meer informatie over deze functie zie de vacaturetekst.  Reageren kan tot en met 8 mei.

 

Jaarplan 2019

Op 1 april heeft de rekenkamercommissie haar jaarplan voor 2019 toegestuurd aan de raden en colleges van Hillegom en Lisse. In april start de rekenkamercommissie een onderzoek naar de effectiviteit van het beleid rond starterswoningen bij de gemeenten Hillegom en Lisse. Voor Lisse gaat de rekenkamercommissie na de zomer de plannen met betrekking tot duurzaamheid/circulaire economie onderzoeken. Voor beide gemeenten start in het tweede kwartaal een onderzoek naar de  toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor personen met een beperking.

> Jaarplan 2019 RKC HL

 

Jaarverslag 2018

De rekenkamercommissie heeft op 25 februari het jaarverslag over 2018 toegezonden aan de raden en colleges.

> Jaarverslag 2018 RKC HLN

 

Rapport Re-integratie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Hillegom en Lisse)

De rekenkamercommissie heeft op 17 oktober 2018 haar rapport over re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden aan de raden van Hillegom en Lisse. De reacties van de colleges maken deel uit van de rapportage. In het voorwoord van het rapport reageert de rekenkamercommissie op deze reacties. De rapporten voor Hillegom-Lisse en voor Noordwijkerhout zijn identiek. Alleen het voorwoord verschilt.

 

> rapport Re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Hillegom-Lisse)

> reactie college Hillegom

> reactie college Lisse

 

Rapport Re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Noordwijkerhout)

De rekenkamercommissie heeft op 10 oktober 2018 haar rapport over re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden aan de raad van Noordwijkerhout. De reactie van het college van burgemeester en wethouders maakt deel uit van de rapportage. In het voorwoord van het rapport reageert de rekenkamercommissie op deze reactie. De rapporten voor Hillegom-Lisse en voor Noordwijkerhout zijn identiek. Alleen het voorwoord verschilt.

 

> rapport Re-integratie in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (versie Noordwijkerhout)

> reactie college Noordwijkerhout

 

Rapport 'Help, een burger!'

De rekenkamercommissie heeft op 21 maart 2018 haar eindrapportage van het onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De rapportage bestaat uit een bestuurlijk rapport en een onderzoeksrapport. Ook de reacties van de drie colleges maken deel uit van de rapportage.

 

> bestuurlijk rapport 'Help, een burger!'

> onderzoeksrapport 'Help, een burger!'

> reactie college Hillegom

> reactie college Lisse

> reactie college Noordwijkerhout

> persbericht Hillegom 

> persbericht Lisse 

> persbericht Noordwijkerhout

 

Rapport mantelzorgbeleid

De rekenkamercommissie heeft op 28 februari 2018 haar eindrapportage van het onderzoek naar mantelzorgbeleid aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De rapportage bestaat uit een bestuurlijk rapport en een nota van bevindingen. Ook de reacties van de drie colleges maken onderdeel uit van de rapportage.

 

> bestuurlijk rapport mantelzorgbeleid

> nota van bevindingen mantelzorgbeleid

> reactie college Hillegom

> bijlage reactie college Hillegom

> reactie college Lisse

> reactie college Noordwijkerhout

> persbericht

 

Jaarplan 2018 en jaarverslag 2017

De rekenkamercommissie heeft op 12 februari 2018 haar jaarplan voor 2018 en jaarverslag over 2017 aangeboden.

> Jaarplan 2018

> Jaarverslag 2017

 

Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten

De rekenkamercommissie heeft op 8 mei 2017 het eindrapport over het verkennend onderzoek naar EU-arbeidsmigranten aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

> Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Hillegom)

> reactie college Hillegom

> Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Lisse)

> reactie college Lisse

> Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten (versie Noordwijkerhout)

> reactie college Noordwijkerhout

> persbericht

Start onderzoek burgerparticipatie

Steeds vaker mogen inwoners meepraten en meebeslissen over wat er in de gemeenten gebeurt. Ook bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie na hoe burgerparticipatie vanuit de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout wordt aangepakt en of dit aansluit bij wat bewoners willen. Ook de vraag hoe de gemeenten omgaan met initiatieven van bewoners is onderdeel van het onderzoek.

> persbericht start onderzoek burgerparticipatie

 

Start onderzoek mantelzorgbeleid

Op 3 april 2017 is de rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar mantelzorgbeleid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken hoe de mantelzorgondersteuning in de drie gemeenten is geregeld en welke verbetering mogelijk zijn.

> persbericht start onderzoek mantelzorgbeleid

 

Jaarplan 2017 en jaarverslag 2016

De rekenkamercommissie heeft op 22 februari 2017 haar jaarplan voor 2017 en jaarverslag over 2016 aangeboden.

> Jaarplan 2017

> Jaarverslag 2016

 

Rapport Omvang juridische advisering Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

De rekenkamercommissie heeft op 12 oktober 2016 het eindrapport Omvang juridische advisering bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De bestuurlijke reacties maken onderdeel uit van het rapport. Uit het onderzoek naar de omvang van juridische procedures bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout komt naar voren dat deze gemeenten niet echt van elkaar verschillen. In vergelijking met andere gemeenten is het aantal juridische procedures zelfs aan de lage kant. De uitkomsten van het onderzoek geven de rekenkamercommissie gaan aanleiding tot het starten van een verder verdiepend onderzoek naar de juridische kwaliteit.

> rapport omvang juridische advisering

> bestuurlijke reacties

> persbericht omvang juridische advisering

 

Rekenkamercommissie start onderzoek naar arbeidsmigrantenbeleid

Op 7 september 2016 is de rekenkamercommissie een onderzoek gestart naar het arbeidsmigrantenbeleid bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoek zicht krijgen op hoe de gemeenten inspelen op de aanwezigheid van arbeidsmigranten. Hebben ze beleid voor deze doelgroep ontwikkeld? Wat doen ze om arbeidsmigranten te huisvesten, te ondersteunen, te laten integreren en om probleemsituaties te voorkomen en/of op te lossen?

>Persbericht start onderzoek arbeidsmigrantenbeleid

 

Rapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen

De rekenkamercommissie heeft op 4 april 2016 het eindrapport Samen naar beter, gemeenteraad en governance rondom verbonden partijen aangeboden aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

 

Deel 1 bevat de inleiding en het nawoord van de rekenkamercommissie plus de reacties van de colleges van burgemeester en wethouders op de aanbevelingen.

 

Deel 2 bevat het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen.

 

>Rapport Samen naar Beter, deel 1

>Rapport Samen naar Beter, deel 2

>Persbericht verbonden partijen

 

Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015

De rekenkamercommissie heeft op 29 februari 2016 haar jaarplan voor 2016 en jaarverslag over 2015 aangeboden.

> Jaarplan 2016

> Jaarverslag 2015

 

Mieke van der Veer nieuw lid rekenkamercommissie

De raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben met ingang van 5 juni 2015 Mieke van der Veer benoemd als extern lid van de rekenkamercommissie. Miek van der Veer volgt Wim Eiselin op, die na een lidmaatschap van meer dan tien jaar met ingang van 1 juli 2015 zijn werkzaamheden voor de rekenkamercommissie heeft beeindigd.

 

Rapporten gemeentelijk communicatiebeleid in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

De rekenkamercommissie heeft op 18 februari 2015 de onderzoeksrapporten over het gemeentelijk communicatiebeleid aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aangeboden.

 

 

>Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom

>Gemeentelijk communicatiebeleid Hillegom (kleurenversie zonder bestuurlijke reactie)

>Bestuurlijke reactie Hillegom

 

>Gemeentelijk communicatiebeleid Lisse

>Gemeentelijk communicatiebeleid Lisse (kleurenversie zonder bestuurlijke reactie)

>Bestuurlijke reactie Lisse

 

>Gemeentelijk communicatiebeleid Noordwijkerhout

>Gemeentelijk communicatiebeleid Noordwijkerhout (kleurenversie zonder bestuurlijke reactie)

>Bestuurlijke reactie Noordwijkerhout

 

Jaarplan 2015 en jaarverslag 2014

De rekenkamercommissie heeft op 29 januari 2015 het jaarplan voor 2015 en het jaarverslag over 2014 aangeboden.

 

> Jaarplan 2015

> Jaarverslag 2014

 

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie geactualiseerd

In haar onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoek. In januari 2015 stuurde de rekenkamercommissie een geactualiseerde versie van dit protocol toe aan de raden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De voornaamste wijziging die de rekenkamercommissie doorvoert is dat zij haar rapporten voortaan gelijktijdig aan de colleges voor bestuurlijk hoor en wederhoor en  – in eerste instantie ter informatie - aan de raden toestuurt. De rekenkamercommissie heeft voor deze aanpassing gekozen, omdat zij rapporteert aan de raden. Bij de oude werkwijze beschikten de colleges minstens vier weken eerder dan de raden over een rapport. De rekenkamercommissie wil met de wijziging bereiken dat de raden meer tijd hebben om kennis te nemen van een rapport alvorens dit besproken wordt tijdens een raad- en/of commissievergadering.

 

> Onderzoeksprotocol

 

Rekenkamerbrief jaarverslag 2013 inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In een rekenkamerbrief van 1 december 2014 heeft de rekenkamercommissie bij de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout aandacht gevraagd voor het jaarverslag over 2013 van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). In het jaarverslag signaleert de ISZW onvolkomenheden in de uitvoering van de Wet werk en bijstand (nu de Participatiewet) bij de gemeenten zonder daarbij specifieke gemeenten te noemen.

 

> Rekenkamerbrief

 

Rapport 'Invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse’

De rekenkamercommissie heeft op 16 oktober 2014 het onderzoeksrapport naar de invloed en sturing op het gemeentelijk afvalbeleid van Hillegom en Lisse aangeboden aan de beide gemeenteraden.

 

> Onderzoeksrapport